تئاتر رسانه فرهنگ ساز است

ناصح کامگاری: تئاتر، رسانه فرهنگ ساز است ناصح کامگاری کارگردان « بهار و آدم برفی» گفت: بدیهی ترین موضوعاتی که تئاتر را ازسایر هنرهای دراماتیک متمایز می کند، عناصر جذابیت و تفکربرانگیز بودن تئاتر است. تئاتر فقط سرگرمی ساز نیست بلکه اندیشه و تعقل تماشاگر فهیم خود را به مدد می گیرد تا بتواند تبدیل به یک رسانه فرهنگ ساز بشود.

به گزارش خبرگزاری هنر ایران ناصح کامگاری نویسنده و کارگردان نمایش «بهار و آدم برفی» در گفتگو با خبرنگار ما درباره ویژگیهای این نمایش گفت: نمایشنامه «بهار و آدم برفی» متشکل از13تابلو جداگانه است که به لحاظ مضمون به هم مرتبطند وکاراکترهای مشترکی دارند. ساختار نمایشنامه به گونه ای است که روایت نا متعارف از قصه را بیان می کند به این ترتیب که پاره های زمانی ازیک داستان واحد را چیدمان کرده ومخاطب با دیدن نمایش رقته رفته به کشف ساختار خطی داستان دست پیدا می کند و در ذهن به چیدمان مجدد می پردازد به این ترتیب او از لذت کشف مناسبات و محتوی داستان استفاده می کند.

کامگاری در ادامه افزود:مضمون نمایشنامه در مورد جامعه معاصر است ومناسبات عاطفی که در جامعه تحت الشعاع چالش های اقتصادی دچار اوج و فرود می شود. داستان 12کاراکتر مختلف دارد که قشرهای مختلف اجتماعی را در بر می گیرد و عمدتا جوان ها ی تحصیل کرده و نخبه های اجتماعی شخصیت های اصلی نمایش را در برمی گیرند و همین طوراقشار پایین اما تعدادی از کاراکترها هم از نسل های مسن تر هستند.

کارگردان« منظومه مور بی ملکه» گفت: بین جوانها در این نمایش مناسبات زناشویی و عاطفی مورد بررسی قرار می گیرد و نشان می دهد جامعه ای که دچارتلاطم در زمینه مناسبات اقتصادی باشد می تواند مناسبات انسانی را تحت تاثیر قرار دهد. ما به مافیای قاچاق کالا می پردازیم که پژوهشگر اقتصادی را از هستی و زندگی ساقط می کند و روابط عاطفی او را به چالش می کشد.

وی در ادامه افزود: من فکر می کنم بدیهی ترین موضوعی که تئاتر را ازسایر هنرهای دراماتیک متمایز می کند، عنصر جذاب و تفکربرانگیز تئاتر است.تئاتر فقط سرگرمی ساز نیست بلکه اندیشه و تعقل تماشاگر فهیم خود را به مدد می گیرد تا بتواند تبدیل به یک رسانه فرهنگ ساز بشود.ما باید سراغ آثاری برویم که علاوه بر سرگرمی او را هم به فکر وا دارد و این امکان پذیر نیست مگر آنکه موضوع نمایش و آدمها و شخصیت ها ملموس و باور پذیر باشد و مخاطب خود را مستقیما در آینه نمایش ببینند.

ناصح کامگاری در باره ویژگی های متن نمایش گفت:«بهار و آدم برفی» از نوشته های خودم است و ترجمانی از وقایع جامعه معاصر و آدمهای دورو بر با دغدغه ها وآرزوهایشان است و به همین دلیل این نمایشنامه طی دو هفته اجرا شاهد ارتباط عمیق آن با تماشاگر بود و خیلی ها در واکنش به گروه اجرایی ما از محسور شدن در فضای نمایش گفته اند.

کامگاری درباره شیوه کارگردانی خود در این اثر اظهار داشت: نمایشنامه به لحاظ روایت پردازی قصه، نا متعارف است و در بیان داستان ابهام دراماتیک دارد که اگر هوشمندانه با آن برخورد نشود ابهام مخلی می شود کاری که من کردم در کارگردانی این نمایش ساده سازی و تصویری کردن چرخش های داستان بود به گونه ای که نقاط ابهام را به حداقل برسانم و تماشاگر به سطحی برسد که خودش در حال کشف باشد.ما کلید را به او می دهیم او کلیدها را دریافت و موضوع را کشف می کند. این نمایش تابلوهای متعدد در ژانرهای مختلفی دارد. من شیوه های مختلف بازیگری را در این کار عرضه کردم که این شیوه ها خصوصا در ضرباهنگ و ریتم هر تابلو متفاوت بود و در عین حال سایر عناصر بصری مثل رنگ و نور و غیره درهر تابلو خاص خود بود.

/ 0 نظر / 17 بازدید